Stanovy občanského sdružení přátelé Račetic a okolí

dále jen „Sdružení“

Čl. 1 : Název a sídlo sdružení:

 • Název Sdružení zní : Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí

 • Sídlem Sdružení je : Račetice 84, 43801 Žatec

Čl. 2 : Charakter sdružení

 • Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením , vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb. , o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 • Sdružení je právnickým subjektem.

 • Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou

Čl. 3 : Základní cíle sdružení

 • Přispívání k ochraně životního prostředí, ochrana přírody a krajiny (hlavní cíl Sdružení)

 • Zvelebování a rozkvět obce Račetice a okolí, zkvalitňování života občanů a rozvoj turistiky. Hájení a prosazování zájmů a práv občanů u státních orgánů, správních úřadů a orgánů územní samosprávy, případně i jiných právnických osob.

 • Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.

 • Informování občanů a členů Sdružení o dění v obci a okolí.

 • Sdružování návrhů občanů k rozvoji obce a přispění k zlepšení vztahů mezi občany, spolupráce s dalšími spolky, kluby, sdruženími, obcemi a přáteli.

Čl. 4 : Členství ve sdružení

 • Členem Sdružení se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s jeho stanovami a podílí se aktivně na jeho činnosti, případně ji podporuje.

 • Členství vzniká přijetím nadpolovičním hlasováním výboru na základě písemné přihlášky.

 • Členství zaniká na základě písemného oznámení člena o tom že vystupuje ze Sdružení, úmrtím člena Sdružení, zánikem Sdružení, vyloučením člena na základě nadpolovičního hlasování výboru Sdružení o vyloučení člena.

 • Člen sdružení má právo: účastnit se jednání členské schůze, volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení, podílet se na praktické činnosti sdružení.

 • Člen sdružení má povinnost: dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení, aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení, účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Čl. 5 : Organizační uspořádání

 • Orgány Sdružení jsou členské shromáždění, výbor Sdružení, předseda a 2 místopředsedové.

 • Členské shromáždění je nejvyšší složkou a tvoří ji všichni členové Sdružení. Její pravomoci jsou zejména :

  • schvaluje stanovy sdružení a změny těchto stanov,

  • volí výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolává,

  • schvaluje rozpočet sdružení předkládaný výborem,

  • schvaluje zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

  • určuje koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

  • volí čestné členy sdružení,

  • rozhoduje o zániku sdružení.

 • Schůzi členského shromáždění svolává výbor Sdružení zpravidla jednou ročně, nebo kdykoliv na žádost nadpoloviční většiny členů. Členského shromáždění je usnášení schopné, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

 • Výbor je výkonným orgánem Sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Výkonná rada řídí společnost mezi jednáními členské schůze.Výbor Sdružení má 5 členů, které volí členská schůze tajnou volbou. Výbor Sdružení volí ze svých členů předsedu a 2 místopředsedy.

Čl. 7 : Územní jednotky sdružení

 • Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č. 114 / 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

Čl. 8 : Jednání jménem sdružení

 • Jménem sdružení jedná předseda výboru.

Čl. 9 : Hospodaření sdružení

 • Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

 • K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

 • Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

 • Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.

Čl. 10 : Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

 • V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

Čl. 11 : Závěrečná ustanovení

 • Přípravný výbor svolává první členské shromáždění do 30 dnů po registraci Sdružení.

 • Tyto stanovy vstupují v účinnost registrací u MV ČR.
RSS